Coerver Coaching Algemene voorwaarden

Coerver Coaching Algemene voorwaarden

1: Toepasselijkheid

1.1: Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze activiteiten en op alle door ons aangegane schriftelijke overeenkomsten en via onze digitale aanmelding formulieren.

1.2: Waarin in deze Algemene voorwaarden gesproken wordt over “deelnemer(s)” moet worden verstaan elk deelnemend kind of trainer dat zich heeft aangemeld voor onze trainerscursussen.

Met name wordt onder “deelnemer(s)” ook verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon (ouders/verzorgers) die, tot ons in een contractuele relatie staat uit hoofde van een met ons gesloten overeenkomst, of een andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan. Degene wiens opdracht en voor wiens rekening zaken worden geleverd.

1.3: Van het in deze Algemene voorwaarden bepaalde, kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

1.4: Indien ook de deelnemer naar (zijn/haar) Algemene voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de deelnemer niet van toepassing. Dit is alleen anders indien en voor zover de toepasselijkheid van de voorwaarden van de deelnemer niet in strijd komen met onze Algemene voorwaarden. Dan is slechts het in onze voorwaarden bepaalde van toepassing. Enig anders luidend beding in de voorwaarden van de deelnemer doet aan het voorgaande niet af.

1.5: Op alle overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2: Aanmelding en Inschrijving

2.1: Aanmelding voor deelname aan de Coerver Coaching activiteiten voor zowel deelnemers als trainers dient te geschieden door het inzenden van het inschrijfformulier via onze website.

2.2: Met de inzending van het inschrijfformulier bevestigd de afzender dat hij of zij zich heeft opgegeven voor deelname aan een Coerver Coaching activiteit voor de betreffende locatie waarvoor hij of zij is ingeschreven.

2.3a: De First Skills Club en Coerver Academy kent een doorlopende dienstverlening van twaalf maanden waar kinderen zich voor kunnen inschrijven en per maand kunnen instromen. De betaling geschied per maand en heeft een opzegtermijn van een maand (voor de eerste van de maand).

2.3b: De Coerver (High) Performance Academy is een speciaal traject van een seizoen (twaalf maanden) waarvoor de deelnemer geselecteerd moet worden. Hier is GEEN sprake van een maandelijkse opzegging.

2.4: Digitale bevestiging van inschrijving volgt direct na het moment van inschrijven.

2.5: De aanmeldingen voor inschrijvingen worden door Coerver Coaching geregistreerd op volgorde van ontvangst van de aanmeldingen tot het maximum aantal deelnemers voor de betreffende cursus is bereikt op de betreffende locatie waar u zich voor heeft ingeschreven.

2.6: Indien een bepaalde locatie vol is bestaat de mogelijkheid nog naar een andere locatie uit te wijken indien de beschikbaarheid dit toelaat.

2.7: Aanmeldingen voor deelname die binnenkomen ná het verstrijken van het maximum aantal deelnemers zijn niet rechtsgeldig. Deze aanmeldingen zullen geplaatst worden op de reservelijst, waarvan u bericht krijgt.

2.8: Bij een te gering aantal deelnemers voor de trainers/ deelnemerscursussen kan de cursus uitgesteld of geannuleerd worden. De deelnemers die zich hiervoor hebben aangemeld ontvangen bericht per e-mail.

2.9: De mogelijkheid bestaat ook indien mogelijk dat u op een andere locatie zou kunnen deelnemen.

3: Betalingsvoorwaarden – Procedure

3.1: De inschrijvingen en aanbetalingen geschieden online waarna er direct een bevestiging volgt per e-mail met de betalingsprocedure. De betalingen van de First Skills Club, Coerver Academy, (High) Performance Academy worden per maand geïncasseerd via automatische incasso. Hiervoor dient u een machtigingsformulier af te geven wat u van ons ontvangt na de inschrijving.

3.2: Om deel te nemen aan onze Coerver Coaching activiteiten dient uw betaling bij ons te zijn bijgeschreven. Zodra wij uw betaling hebben ontvangen is daarmee uw deelname gegarandeerd.

3.3: Betalingsregeling kunt u per e-mail verzoeken en zal door ons nader bekeken en beoordeeld worden. Wij zijn niet verplicht tot uitvoering van uw verzoek.

3.4: Bij het niet of niet tijdig ontvangen van de deelnemersbijdrage binnen de gestelde betalingstermijn, kunnen wij de deelname niet garanderen en bestaat de mogelijkheid om de inschrijving te annuleren.

3.5: Bij aanmeldingen van 2 of meer deelnemers uit een gezin hanteren wij 10% korting op de deelnemerskosten. Voorwaarde is dat de gezinsleden woonachtig zijn op hetzelfde adres.

3.6: Bij deelname aan de Coerver, (High) Performance Academy kan de deelnemersbijdrage in één keer worden voldaan of middels een aanbetaling gevolgd door 11 maandelijkse termijnen via automatische incasso.

3.7: Een maand termijn dient voor het eind van de maand te zijn voldaan. Bij het niet tijdig ontvangen van de maand termijnen zijn we bevoegd de deelnemer uit te sluiten van de trainingen. Indien er twee of meer maand termijnen niet zijn voldaan dan zijn wij genoodzaakt de totale deelnemersbijdrage te vorderen middels een incassobureau.

4: Afmelding en Administratiekosten

4.1: Met de inzending van het inschrijfformulier heeft de afzender zich definitief ingeschreven voor deelname aan de cursus waarvoor hij/zij zich heeft opgegeven en is restitutie van het inschrijfgeld niet meer mogelijk.

4.2: In geval van ziekte of afwezigheid dient de deelnemer (ouder(s) verzorger(s) zich af te melden bij Coerver Coaching. Dit kan via onze communicatieapp Spond. Een gemiste les kan niet worden ingehaald.

4.3: Cursusdagen gaan in principe altijd door, maar Coerver Coaching behoud zich het recht tot het eventueel laten vervallen van een cursusdag(en). Wij zullen ons uiterste best doen om een andere cursusdag in te plannen. Wij zullen u per e-mail of via de website op de hoogte stellen.

4.4: Bij annulering binnen 14 dagen voor aanvang van de cursus betaald u € 25.- annuleringskosten. Wij zullen dit verwerken met de reeds betaalde deelnemerskosten en zullen het restant terug storten.

5: Aansprakelijkheid en Gedrag

5.1: Coerver Coaching kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies/ diefstal, materiële schade en/of blessures.

5.2: Coerver Coaching is te gast bij de diverse voetbalverenigingen. Wij verzoeken de deelnemers zich correct te gedragen zowel binnen als buiten het veld.

5.3: Deelname aan de cursus is geheel vrijblijvend en op eigen initiatief.

5.4: Wij verzoeken de deelnemer op tijd aanwezig te zijn. Bij te laat verschijnen voor de training kan je geweigerd worden.

5.5: Het dragen van de kleding van Coerver Coaching is verplicht.

5.6: Van de deelnemer wordt een positieve houding verwacht ten opzichte van de trainer alsmede ten opzichte van de overige deelnemers.

5.7: Indien een deelnemer zich niet correct gedraagt, zullen wij de deelnemer waarschuwen en indien nodig uitsluiten van de les en het de volgende les weer aankijken. Blijft dit het geval, dan zullen wij met ouders en de deelnemer in gesprek gaan en indien nodig een deelnemer moeten uitsluiten van de cursus zonder restitutie van het reeds betaalde deelnemersbijdrage.

6: Kleding

6.1: Deelnemers krijgen na hun eerste les een kledingpakket uitgereikt.

6.2: Tijdens de training is het verplicht in de Coerver Coaching kleding te trainen.

6.3: Het dragen van voetbalschoenen en scheenbeschermers tijdens de training is verplicht.

6.4: Bestelde kleding is eigendom van de deelnemers en kan niet worden geruild tenzij Coerver Coaching de mogelijkheid heeft, echter is dit niet verplicht.

7: Trainers

7.1: De Coerver Coaching trainers zijn opgeleide trainers door Coerver Coaching en de KNVB.

7.2: De Coerver Coaching trainers worden voor een vaste groep ingedeeld.

7.3: Een Coerver Coaching trainer kan te allen tijde vervangen worden door een andere trainer.

8: Multimedia

8.1: Coerver Coaching behoudt het recht om alle gemaakte foto’s en video’s te gebruiken voor eigen doeleinden, zoals gebruik voor Social Media, website, flyers, dvd, promotie doeleinden.

8.2: Ouders en deelnemers hebben geen bezwaar tegen het nemen van foto’s en/of filmopnames.

8.3: Indien dit niet gewenst is dient u dit schriftelijk kenbaar te maken. We zullen er voor zorgen dat het bij de volgende productie zal worden verwijderd.

9: Klachten

9.1: Indien er klachten zijn naar aanleiding van de uitvoering/ handeling van en tijdens de trainingen, dient u deze binnen een week na constatering te richten aan: info@coervercoaching.nl . Klachten na een week van constatering worden niet in behandeling genomen.

10: Disclaimer

10.1: Coerver Coaching en haar medewerkers zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaan door het volgen van de activiteiten van Coerver Coaching of toepassing van de behandelde oefenstof. Coerver Coaching bepaald welke aanmeldingen ze wel en niet accepteren zonder opgaaf van reden.

10.2: De inhoud van de Algemene voorwaarden zijn ter goeder trouw en zorgvuldig samengesteld. Alle geschillen van welke aard dan ook verband houdende met en/of voortvloeiende uit door ons aangegane overeenkomsten en door ons verrichte diensten worden berecht door de bevoegde rechter in Nederland.

Coerver Coaching, gevestigd te Amsterdam, Nederland.